Обяви за работа

„Витали – груп“ ЕООД е учредена през 2007 г. Извършва строителство на сгради,

фамилни къщи и предлага следните услуги, земни работи, кофражни работи,

армировъчни работи, бетонни работи, зидарски работи, покривни работи,

бояджийски работи, хидроизолация, топлоизолация, изграждане на ВиК

инсталации и отклонения, електрически инсталации.

В дейността си използваме съвременна и модерна техника съчетана с

високотехниологични иновации отразяващи съвременните европейски стандарти

на безопасност и екология. Поддържаме концепцията за еко равносвесие и

опазване на околната среда

Във връзка с увеличаване обема на работа, фирмата търси да назначи специалист

на длъжност : РАБОТНИК, СТРОИТЕЛСТВО

с код по НКПД: 93120003

Брой свободни места: 3бр

Месторабота:

Строителен обект находящо се в гр. София, район Надежда, жк.Триъгълника-

Надежда, ул. Мрамор №1A

Основно трудово възнаграждение 780,00 лв (седемстотин и осмдесет лева).:

I. ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Извършва дейност по изграждане и поддръжка на сгради и строителни обекти.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:

2. Разчита работни чертежи, планове, скици, схеми.

3. Подготвя и отводнява строителни насипи и изкопи.

4. Подготвя механизирано и ръчно строителни разтвори и смеси.

5. Полага бетонови смеси и се грижи за бетона след полагането му.

6. Изработва, монтира, демонтира и укрепва различни видове кофражи.

7. Изчислява и измерва различните видове материали при използването им в

строителството.

8. Поддържа и организира реда и чистотата на работното си място.

9.При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с

изпълнение на работата.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ

Работникът отговаря за:

1. Носи отговорност за повереното му имущество – техника, инструменти и материали.

2. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с

работата.

По безопасност на труда:

3. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за

здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.

По опазване на здравето и работоспособността на другите:

4. Не допуска на обекта външни лица, които не са инструктирани за работа в него и

работници, които не използват лични предпазни средства.

5. Не допуска до работа със специализирани машини лица без правоспособност.

По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:

6. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява

информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на


ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към

работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява

поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е

да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или

търговска тайна.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на Ръководителя на екипа.

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и

взаимоотношения с началниците и специалистите в отделите по

производствената и технологична дейности и началниците на производствените

звена.

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: начално или по-ниско.

2. Творчество и инициативност.

3. Да може да извършва или да участва в извършването на поддържането и

ремонта на машините по съответните технологични карти;

4. да извършва всички видове следремонтни изпитания;

5. да взима участие при поддържането, монтажа, демонтажа и ремонта на

отделните възли и агрегати..

Владеене на турски език или английски език с предомство.

 Лични качества: Инициативност, комуникативност, организаторски умения,

лоялност и наблюдателност.


НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Добро трудово възнаграждение обвързано с показани резултати;

• Трудов договор;

• Служебно облекло, инструменти;

• Пълен работен ден

• Възможност за кариерно развитие;


Ако сте отговорна, мотивирана личност и имате нужда от сигурно работно място.

Моля, изпратете Вашето СV и доказващите изискванията документи за

длъжността, за която кандидатствате.


Всички кандитатури се разглеждат при гарантирана конфиденциалност според

Закона за защита на личните данни

Само одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Срок на публикуване 1 февруари 

Срок на обявата – постоянна